Umeå Universitet

Forskningscentrum Företagsamt lärande och Entreprenöriell pedagogik, Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.

Forskningscentrum Företagsamt Lärande och Entreprenöriell Pedagogik har, från det att centret inrättades år 2000, arbetat med att bygga upp kompetens och verksamhet inom området entreprenöriellt lärande. Centret utvecklar kurser, genomför utbildningar vid universitet och högskolor, i kommuner och regioner över hela landet samt bedriver forskning inom området entreprenöriell pedagogik. Centret arbetar även för att bygga och medverka i nationella och internationella nätverk.

Inom entreprenöriellt lärande erbjuder centret

 • Upplägg för kompetensutvecklingsdagar
 • Föreläsningar
 • Introduktionsutbildningar
 • Fördjupningskurser
 • Ledarskapsutbildningar
 • Fristående kurser i Företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik 1-15 samt 16-30 hp.
 • Forskningskonferenser
 • Utbildningsmaterial
  riktat till pedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolledning och politiker. Vi genomför även utvärderingar, följeforskning och ger handledning vid utvecklingsarbete.

Detta händer vid centret

 • Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Education (CIE) finansieras av Nordiska Ministerrådet och syftar till att kartlägga och studera hur kreativitet, innovation och entreprenörskap implementerats och integreras i utbildningssystemet i de Nordiska länderna.
 • SamSpan är ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på samverkan över professionsgränser, med omvärldsspaning och för att stödja unga. Ett sextiotal vägledare, rådgivare, arbetsförmedlare, verksamma inom gymnasieförvaltning m.fl har deltagit i utbildningen som finansieras av Europeiska Socialfonden. Hösten 2010 ges den sista kursen.
 • Forskningsbevakning. På uppdrag av Skolverket bevakar och rapporterar vi regelbundet vad som händer inom Entreprenörskap i skolan. http://www.skolverket.se/sb/d/3481
 • Kunskapsöversikten Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan har färdigställts under 2010. Även denna har tagits fram på uppdrag av Skolverket.
 •  Forskningsrapporten Företagsamhet i företagsamma Halland har utkommit. I denna får vi följa lärares, elevers och rektors funderingar, inte bara kring kunskap och lärande generellt utan också kring företagsamt lärande mer konkret.
 • Ett antal artiklar som behandlar ämnet har publicerats, både vetenskapliga och populärvetenskapliga.
 • Entreprenöriellt lärande, är en utbildning som riktas till pedagoger och studie- och yrkesvägledare och genomförs i Skolverkets regi. Utbildningen omfattar fyra dagar och ges vid ett antal lärosäten runt om i landet.
 • I samarbete med Luleå tekniska universitet arrangerade vi konferensen Entreprenöriellt lärande och nytänkande i nordisk utbildning, 15-17 juni 2010. Här fanns vi med i planering, finansiering, den akademiska kommittén samt som medverkande.
 • I kursplanearbetet har centret funnits med och informerat samt granskat utifrån ett entreprenöriellt perspektiv.

Kontakt

Per-Gunnar Hallberg
lärare, adjunkt
090-786 99 26 el. 070-576 97 52
per-gunnar.hallberg@pedag.umu.se

Eva Leffler
lärare, forskare
090-786 64 41 el. 070-655 59 05
eva.leffler@pedag.umu.se

Åsa Falk Lundqvist
föreståndare, lektor
090-786 65 14 el. 070-380 65 14
asa.falk-lundqvist@pedag.umu.se

Ron Mahieu
lärare, forskare
090-786 70 06 el 073-058 10 52
Ron.mahieu@pedag.umu.se

Gudrun Svedberg
lärare, forskare
0910-73 68 40 el. 070-299 60 88
Gudrun.svedberg@educ.umu.se

Hemsida klicka här