Kungsörs kommun

Kungsörs kommun har i sin politiska vision Kungsör 2015 betonat vikten av ”Kompetenta Kungsör” där ett företagsamt förhållningssätt ska genomsyra hela organisationen och inte minst utbildningssidan, där ett uthålligt och långsiktigt lärande för alla ska stå i fokus. Visionen betonar även vikten av ett nära samarbete mellan den kommunala organisationen och näringslivet.

Ett steg i detta är det samarbete som studie – och yrkesvägledarna tillsammans med en samordnare för entreprenöriellt lärande har för att främja och följa upp arbetet som sker i kommunen. Syftet med detta samarbete är att stärka kvalitén i studie- och yrkesvägledningen, studie- och yrkesorienteringen och det entreprenöriella lärandet. Målet med detta är att dessa ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningskedjan, från förskolan till vuxenutbildningen.

 Ett annat steg i arbetet är att en referensgrupp kring entreprenöriellt lärande har bildats. Där finns representanter från förskolan, skolans alla åldrar, rektorer, företagare och studie – och yrkesvägledare. Gruppen träffas regelbundet och diskuterar det framtida arbetet inom kommunen.

Som hjälp till de som arbetar inom Kungsörs förskolor och skolor har ett dokument tagits fram. Detta dokument tydliggör några av de många styrdokument som finns som främjar dessa områden. Ett annat syfte med dokumentet är att alla som arbetar inom skolan på ett enkelt sätt kan hitta definitionen för ett entreprenöriellt förhållningssätt samt få tips på hur man kan arbeta eller tänka om i klassrummet eller på skolgården. 

Kontakt

Kristin Fernerud
Kungsörs kommun

0227-60 04 44 el. 073-699 38 14
Kristin.fernerud@skolor.kungsor.se

Hemsida klicka här