ENTRIS 2.0 Kommunförbundet Skåne

ENTRIS – Entreprenörskap i skolan

ENTRIS har pågått i Skåne och delar av Blekinge sedan 2009. Det är en satsning som erbjuder personal på grund- och gymnasieskolan, kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. ENTRIS arrangerar mötesplatser, konferenser, workshopar och utbildningar samt stöd för att utveckla det entreprenöriella lärandet på både konkret praktisk och metodisk individuell/arbetslagsnivå samt på ett organisatoriskt plan.

ENTRIS 1.0 avslutades i januari 2011. Under de två gångna åren har drygt 3 600 personer deltagit i olika aktiviteter inom ENTRIS. Av dessa har cirka 2 700 personer deltagit i olika utbildningar och 900 i övriga arrangemang, såsom konferenser, nätverksträffar och workshops.

Intresset för ENTRIS har varit mycket stort och målgruppen har efterfrågat fördjupning inom de aktuella områdena. Därför lämnade Kommunförbundet Skåne hösten 2010, in en ESF-ansökan i den regionala ansökningsomgången “Kompetensförsörjning — förebygga långtidssjukskrivningar” under rubriken “ENTRIS 2.0 — entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation”.

I december 2010 fick vi det glädjande beskedet att ESF-rådet har beviljat 10,7 miljoner till ENTRIS 2.0! Projektet startade den 1 februari 2011 och pågår t.o.m den 30 juni 2013. Syftet är att integrera entreprenöriellt lärande med individuella lärprocesser och verksamhetsutveckling. På så sätt ger ENTRIS 2.0 stöd för att skapa handlingsutrymme och hållbara strukturer som främjar idéutveckling, bättre hälsa och innovation i det livslånga lärandet.

ENTRIS 2.0 omfattar 53 deltagande arbetsorganisationer och ska ge cirka 3500 personer fortsatt fördjupning och kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande kopplat till hälsa i en lärande organisation.

Kontaktuppgifter

Eva Ekmark
Projektledare

0709-71 99 31
eva.ekmark@kfsk.se

Charlotta Levin
Bitr. projektledare

0709-71 99 23
charlotta.levin@kfsk.se

Hemsida klicka här