Styrdokument

EU arbetar det för att entreprenörskap ska få större genomslag inom utbildningsområdet. Entreprenörskap- en individs förmåga att förverkliga sina idéer – ses som en nyckelkompetens för det livslånga lärandet 

• I Sverige finns en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolan ska samarbeta med näringsliv, kulturliv och ideella organisationer för att lärare och elever ska bli inspirerade.

• I skollagen står det att skolan ska främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
 
• I läroplanen och kursplanerna för grundskolan, Lgr 11, betonas vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att med kreativitet och nyfikenhet lösa problem och omsätta idéer i handling.

• Gymnasiereformen, Gy 2011, lyfter fram entreprenörskap som en uppgift för hela gymnasieskolan. Entreprenörskap blir ett nytt ämne, som ska vara obligatoriskt inom vissa program. Ett flertal examens mål betonar att eleverna ska få möjlighet att utveckla entreprenöriella förmågor.